» Milieu » Projecten
  OVAM Fractietelling
  In opdracht van De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zijn door Eco Consult-GMM in 2015 op circa 550 vastgelegde meetlocaties in heel Vlaanderen fracties van zwerfvuil geteld. Lees meer...

  Nederland Schoon - Verzorgingsplaatsen
  In opdracht van Stichting Nederland Schoon heeft Eco Consult-GMM onderzoek uitgevoerd naar de schoonheidsgraad van de verzorgingsplaatsen langs de Nederlandse snelwegen. Daartoe werden 249 verzorgingsplaatsen in
  verschillende gebiedstypes onderzocht. Lees meer...

  Schoon Water Brabant
  In het project 'Schoon water voor Brabant' hebben 18 gemeenten in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden afgelopen jaren gewerkt aan chemievrij beheer. Eco Consult begeleidde, samen met CLM, deze gemeenten met het omschakelingsproces naar chemievrij beheer. Een van de resultaten is de Tipkaart chemievrij beheer.

  Duurzaam inkopen groenvoorzieningen
  Beslisdocument duurzame onkruidbestrijding

  De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft aan Eco Consult gevraagd om een ‘beslisdocument’ op te stellen aan de hand waarvan per locatie een goede onkruidbestrijdingsmethode gekozen kan worden.

   
  Duurzaam inkopen groenvoorzieningen
  In 2010 moet de rijksoverheid bij 100% van haar inkopen en aanbestedingen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meenemen. De overheidsinkopen zijn voor dit project gesplitst in 80 onderwerpen. Eco Consult heeft, in samenwerking met Alterra, de criteria voor de productgroepen 'Groenvoorzieningen' en 'Gladheidsbestrijding' opgesteld.

  Bestrijdingsmiddelengebruik provincie Friesland
  Door het regelmatig monitoren van de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen wordt bepaald in hoeverre de doelstellingen uit de intentieverklaring ‘Duurzaam beheer Fryslân’ zijn gehaald. Eco Consult voerde één van de tweejaarlijkse monitoringen uit.

  Onkruidbeheer Gouda
  De onkruidbeheersing op verhardingen heeft in Gouda plaatsgevonden in een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer en adviesbureau (IPC Groene Ruimte ism Eco Consult). Het realiseren van een zo schoon mogelijke stad binnen het beschikbare budget was daarbij de leidraad.

  Quickscan onkruidbeheer Westpoort
  Onderzoek verbetermogelijkheden voor onkruidbeheer op verhardingen en in groenvoorzieningen.

   
  Monitoringen onkruidbeheer
  Uitvoering van onafhankelijke monitoringen van onkruid op verhardingen of in groenvoorzieningen. Een must om de kwaliteit te kunnen bewaken.


   
  Groenafvalverwerking Apeldoorn
  Onderzoek naar de verwerkingsmogelijkheden voor afval afkomstig van beheer van openbaar groen.
  Eco Consult – Groen, Milieu & Management B.V.  -  Plesmanstraat 59-33  -   3905 KZ Veenendaal  
  T +31(0)85 3038 627 -  E info@ecoconsult-gmm.nl  |  Disclaimer  | Privacyverklaring
    Website: Protractus Internet Oplossingen
  Home Contact Over ons
  DIENSTEN PROJECTEN